Algemene Voorwaarden Bouwadviesbureau Heslinga

Inhoudsopgave:

 

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van Bouwadviesbureau Heslinga
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – De prijs
Artikel   8 – Conformiteit en garantie
Artikel   9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Bouwadviesbureau Heslinga;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een dienst, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan opdrachtgever aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst in het kader van een door Bouwadviesbureau Heslinga georganiseerd systeem voor de afname, tot en met het sluiten van een opdrachtbevestiging;
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Bouwadviesbureau Heslinga

Artikel 2 – Identiteit van Bouwadviesbureau Heslinga  

Bouwadviesbureau Heslinga
Stationsstraat 7
9671 AH Winschoten
0597-855455 / 06-15274989
info@bouwadviesbureau-particulieren.nl
KvK-nummer: 76024466
BTW nr: NL003036409B08

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bouwadviesbureau Heslinga en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De Algemene voorwaarden staan op de website vermeld. Op verzoek kunnen deze via mail op schrift toegezonden worden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Bouwadviesbureau Heslinga is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Bouwadviesbureau Heslinga gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bouwadviesbureau Heslinga niet.
 4. Alle specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • De prijs inclusief BTW;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor verricht zullen worden
 • Uitvoering van de overeenkomst en handelswijze
 • De betalingstermijnen
 • De hoogte van het tarief indien voor de handelingen een uurtarief wordt gerekend

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bouwadviesbureau Heslinga onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bouwadviesbureau Heslinga passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van een dienst

 1. Bij de aankoop van een dienst heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.
 2. Indien de opdrachtgever na afloop van de termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de opdracht een feit.

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Bouwadviesbureau Heslinga diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Business geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Indien blijkt dat een opdracht meer tijd en investering vergt dan in de offerte berekent, wordt dit tijdig en van te voren met de opdrachtgever afgestemd.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van schrijf- en tikfouten. Voor de gevolgen van schrijf- en tikfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij dergelijke voorkomende fouten is Bouwadviesbureau Heslinga niet verplicht de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. Bouwadviesbureau Heslinga staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Bouwadviesbureau Heslinga verstrekte kwaliteitsgarantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover Bouwadviesbureau Heslinga kan doen gelden.
 3. Eventuele klachten dienen binnen 4 weken na levering aan Bouwadviesbureau Heslinga schriftelijk te worden gemeld. In goed overleg zal Bouwadviesbureau Heslinga de klachten trachten te herstellen.
 4. Bouwadviesbureau Heslinga is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke resultaten van de diensten, voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de diensten.
 5. Bouwadviesbureau Heslinga kan niet aansprakelijk worden gesteld als op advies van Bouwadviesbureau Heslinga en met toestemming van de opdrachtgever een externe partij of derden diensten gaan verlenen voor deze opdrachtgever
 6. De garantie geldt niet indien de opdrachtgever de geleverde diensten zelf heeft bewerkt, veranderd of door derden heeft laten bewerken of aanpassen;

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Bouwadviesbureau Heslinga zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de diensten en bij de beoordeling van aanvragen tot het verlenen van diensten.
 2. Alle opleveringstermijnen worden in de offerte en/of opdrachtbevestiging aangeven. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 3. Indien afgesproken opleveringstermijnen door omstandigheden of meerwerk niet nagekomen worden, wordt dit van te voren door Bouwadviesbureau Heslinga aangegeven.

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na oplevering van een dienst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bouwadviesbureau Heslinga te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Bouwadviesbureau Heslinga behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Bouwadviesbureau Heslinga behandelt een klacht naar eigen willens en wetens zo goed mogelijk.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bouwadviesbureau Heslinga.
 3. Bij Bouwadviesbureau Heslinga ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bouwadviesbureau Heslinga binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van Bouwadviesbureau Heslinga niet op, tenzij zij schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Bouwadviesbureau Heslinga, zal zij naar haar keuze en in overleg de geleverde dienst aanpassen, verbeteren of vergoeden.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Bouwadviesbureau Heslinga en de opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.
Logo Bouwadviesbureau Heslinga voor particulieren